•   بین امام خمینی 14 و 16
  •   051-42225440
  •   info[at]s-ansar.ir *** ansarolghaemney[at]gmail.com

اعضای هیئت مدیره صندوق

مجید سلیمانی نیا

مدیرعامل

احمد دررودی

خزانه دار

سید علی درودی

رئیس هیئت مدیره

احمد رضاقلی

عضو

عباسعلی فرحبخشی

منشی

علی اکبر پویا

عضو

حبیب الله نوبهاری

عضو

رضا غرویان

عضو

اعضای هیئت امنای صندوق

سید علی درودی

عضو

علی اکبر پویا

عضو

محمد حسین زره داران

عضو

حسن مهدویان

عضو

مهدی انجیدنی

عضو

محمد ملابخشی

عضو هیئت امناء

رضا غرویان

عضو

حسن نقیبی

عضو

محسن نقیبی

عضو

احمد درودی

عضو هیت امنا

سید هادی درودی

عضو

محمد حسين سليماني

عضو

هادی مولودیان

عضو

احمد رضاقلی

عضو هیئت امناء

مجید سلیمانی نیا

عضو

مهدی خیرآبادی

عضو هیئت امناء

حبیب الله نوبهاری

عضو هیئت امناء

محمد سکاکی

عضو

عباسعلی فرحبخشی

عضو

مهدی غرویان

عضو