•   بین امام خمینی 14 و 16
  •   051-42225440
  •   info[at]s-ansar.ir *** ansarolghaemney[at]gmail.com
شرایط ضامن یا ضامنین

1- کارمند رسمی دولت: با فیش حقوقی و یا حکم کارگزینی (جهت شناسائی )

مدارک مورد نیاز:ارائه چک حقوقی بانکی(صیاد از شعب نیشابور ) - فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی-فتوکپی از فیش ویا حکم

2 - کاسب دارای پروانه کسب معتبر 

مدارک مورد نیاز  : ارائه چک بانکی(صیاد از شعب نیشابور)- فتوکپی شناسنامه - فتوکپی کارت ملی - فتوکپی پروانه کسب

3 - ارائه سپرده بانکی : به مبلغ وام ( پس از ترهین در دفترخانه اسناد رسمی و تاییدیه بانک مربوطه )

4 - ارائه سند ملک ارزنده شهری : ارزش ملک توسط کارشناس صندوق برآورد شده و ارزش آن بایستی 120% مبلغ وام باشد - ترهین ملک در دفترخانه اسناد رسمی 

نکته های مهم :

 در صورتی که ضامن یا ضامنین خود دارای وام معوقه باشند و یا تعهدات و ضمانت معوق داشته باشند تا مادامی که وام های معوق پرداخت نشده باشد نمی توانند ضمانت دیگری را بنمایند.

در هنگام امضاء اسناد و فرم ها، ضامن بایستی شخصاً حضور داشته و در مقابل مسئول مربوطه اسناد را امضاء نماید.

  ضمانت متقابل ( ضمانت دو نفر برای یکدیگر) پذیرفته نمی شود.

 ضمانت همسر برای شوهر یا بالعکس حتی اگر طرفین کارمند باشند مورد قبول نخواهد بود.