بین امام خمینی 14 و 16
42225440 - 051
info[at]s-ansar.ir
ansarolghaemney[at]gmail.com

اعضای هیئت مدیره صندوق

مجید سلیمانی نیا

مدیرعامل
تلفن: 05142242448
ایمیل: msolimani20@yahoo.com

سید علی درودی

رئیس هیئت مدیره

دکتر احمد دررودی

عضو هیئت مدیره

احمد رضاقلی

عضو هیئت مدیره

عباسعلی فرحبخشی

عضو هیئت مدیره

علی اکبر پویا

عضو هیئت مدیره

حبیب الله نوبهاری

عضو هیئت مدیره

دکتر رضا غرویان

عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت امنای صندوق

سید علی درودی

عضو هیئت امناء

علی اکبر پویا

عضو هیئت امناء

حسن مهدویان

عضو هیئت امناء

مهدی انجیدنی

بازرس

محمدعلی ملابخشی

عضو هیئت امناء

دکتر رضا غرویان

عضو هیئت امناء

حسن نقیبی

عضو هیئت امناء

محسن نقیبی

عضو هیئت امناء

دکتر احمد درودی

عضو هیئت امناء

سید هادی درودی

عضو هیئت امناء

محمد حسين سليماني

عضو هیئت امناء

هادی مولودیان

عضو هیئت امناء

احمد رضاقلی

عضو هیئت امناء

مجید سلیمانی نیا

عضو هیئت امناء
تلفن: 05142242448
ایمیل: msolimani20@yahoo.com

هادی ترقی

عضو هیئت امناء

مهدی خیرآبادی

عضو هیئت امناء

حبیب الله نوبهاری

عضو هیئت امناء

عباسعلی فرحبخشی

عضو هیئت امناء

هاشم سکاکی

عضو هیئت امناء

مهدی غرویان

عضو هیئت امناء
بالا